اپکس:

نرم افراز مدیریت مالی مجتمع های مسکونی اداری و تجاری

ثبت اتوماتیک شارژ همگانی دوره ای
ثبت اتوماتیک شارژ های ویژه، برای واحدهای گزیده شده
محاسبه کلیه شارژها بر پایه واحد سطح، تعداد ساکنین و یا ثابت
تنظیم و ارسال اتوماتیک نامه اعلام بدهی به ساکنین
صدور اتوماتیک قبوض رسید
استخراج لیست منابع و مصارف
ثبت فاکتور خرید، دستمزد، پرداخت و دریافت و قبوض انشعابات
بانک اطلاعاتی ساختمان، شامل اطلاعات مالک و مستاجر
بایگانی سوابق وارسال ایمیل